No Blog Title Set

TERAPIA PEDAGOGICZNA

To terapia dążąca do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno- motorycznych dzieci. Ma na celu niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych.

Terapia pedagogiczna przeznaczona jest dla:

– dzieci z orzeczeniami z poradni psychologiczno pedagogicznej ze wskazaniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

– dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania,

– dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania,

– dzieci mających problemy z koncentracją uwagi,

– dzieci mających problemy z nieustaloną lateralizacją (dominacja ręki),

– dzieci z zaburzeniami sfery percepcyjno- motorycznej.

Ponadto:

– terapia dysleksji,

– terapia dyskalkulii,

– ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej, wzrokowej, grafomotoryki, pamięci, ćwiczenia funkcji poznawczych, orientacji przestrzennej,

– ćwiczenia doskonalące technikę, tempo czytania i rozumienie tekstu,

– badanie dojrzałości szkolnej,

– terapia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.