No Blog Title Set

Terapia dzieci z ASD

Terapia dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera

Zajęcia organizowane są w formie indywidualnej. Przeznaczone dla dzieci posiadających diagnozę autyzmu, zespołu Aspergera.

Celem zajęć jest usprawnienie zaburzonych funkcji rozwojowych oraz usamodzielnienie dziecka na miarę jego możliwości.

Na zajęciach oddziałujemy na sferę:

  • fizyczną (samoobsługa, naśladownictwo, motoryka duża i motoryka mała),
  • emocjonalną,
  • społeczną (stosunek do rówieśników i dorosłych, stosunek do norm i zasad zachowania, rozwój zabawy),
  • komunikacyjną (komunikacja werbalna, niewerbalna),
  • obszar poznawczy (wiedza ogólna, spostrzeganie, pamięć i uwaga, zmysły: wzrok, słuch i smak, rozwój rysunku, sprawność grafomotoryczna, przygotowanie do nauki pisania, rozwój umiejętności matematycznych, ekspresja).
Terapia dla dzieci z autyzmem.

Dla dzieci ze spektrum autyzmu otoczenie bardzo często jest niezrozumiałe. Na co dzień takie dzieci funkcjonują z osobami, z którymi nie potrafią się porozumieć. Tym samym terapia dla tych dzieci jest niezwykle ważna, aby nabywały jak najwięcej umiejętności społecznych. Zajęcia skupiają się na eliminacji wszelkich zachowań niepożądanych, podając dziecku wzorce pożądanych społecznie zachowań.

Autyzm zajęcia.

Początek terapii szczególnie w bardzo wczesnym okresie życia dziecka stanowi istotną bazę dla późniejszego prawidłowego rozwoju.

Taka terapia opiera się przede wszystkim na modelu uczenia się, a więc głównym założeniem jest to, że poprzez konsekwencje swoich działań każda jednostka się uczy. Podejście behawioralne pozwala na osiągnięcie pełni życia rozumianej jako miłe i serdeczne relacje z rodziną i przyjaciółmi.